1. บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ยินดีรับประกันความชำรุดของอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน ซึ่งมีผลสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 โดยนับตั้งแต่วันแรกที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ซื้อ สำหรับกรณีของรถทดลองขับนั้น ระยะเวลาการประกันจะเริ่มนับจากวันแรกที่รถเริ่มใช้งานทดลองขับ

2. การตัดสินใจ ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนออกนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

3. ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนนั้นจะได้รับการรับประกัน จนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันรถจักรยานยนต์ซึ่งมีอยู่เดิม

4. รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ทุกคันสามารถเข้ารับบริการจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการได้ทุกแห่ง

5. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันของรถจักรยานยนต์ มิใช่ของเจ้าของรถ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์รถก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าของรถคนใหม่ก็จะได้รับการรับประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ด้วยเช่นกัน

6. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้รถอย่างไม่ถูกวิธี ความประมาทเลินเล่อในการขับขี่ การเกิดอุบัติเหตุ หรือการสึกหรอตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • การนำรถให้บุคคลอื่นซ่อมแซม ซึ่งมิใช่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการ
  • การนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว การแข่งขันวิบาก หรือกิจกรรมเพื่อการแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงการใช้รถในลักษณะนอกเหนือปกติ
  • ลูกค้าไม่ได้รายงานข้อผิดพลาดทันทีหลังจากการตรวจสอบกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
  • ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการจัดการการบำรุงรักษาและการดูแลรถจักรยานยนต์ (เช่น คู่มือผู้ใช้รถ คู่มือรับบริการ)

7. รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ทุกคันได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด

8. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายหรือการสูญหายต่างๆ ที่เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาของรถที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ดังนั้นเจ้าของรถทุกท่านจึงควรมีการประกันการสูญหาย หรือการเสียหายของทรัพย์สินเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ

9. การสึกหรอตามธรรมชาติและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บโดยผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ที่ได้รับอนุญาต ลูกค้า บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ดิสก์เบรกและผ้าเบรก

เบรกมีเสียงดังรบกวน:
สามารถดำเนินการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 5,000 กม. และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

เบรกมีอาการสั่น:
สามารถดำเนินการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 5,000 กม. และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

+ ศึกษาเพิ่มเติม

กระจกบังลม

ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยผลกระทบจากภายนอก เช่น หินกระแทก ขุ่นมัวเนื่องจากรอยขีดข่วน หรือสารเคมี จะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งหมดจะมีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ สืบเนื่องจากข้อกำหนดของการรับประกัน ความเสียหายที่เป็นผลจากความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันและจะไม่สามารถขอเบิกค่าชดเชยจากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ยกเว้นการซ่อมนั้นเกิดจากความบกพร่องของวัสดุ

+ ศึกษาเพิ่มเติม

แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์

สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้สูงสุด 24 เดือน นับจากวันเริ่มต้นการรับประกัน

+ ศึกษาเพิ่มเติม

หลอดไฟ

สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้สูงสุด 12 เดือน นับจากวันเริ่มต้นการรับประกัน

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ยางรถจักรยานยนต์

ยางรถจักรยานยนต์ของรถบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ทุกคันได้รับการประกันความชำรุดบกพร่องของวัสดุและขั้นตอนการผลิตจากผู้ผลิตายางรถจักรยานยนต์ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์นั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการ จะเป็นผู้ช่วยดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันให้จากทางผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ล้อไม่สมดุล

การปรับสมดุลใหม่ ระยะทางสูงสุด 2,000 กม. สำหรับกรณียกเว้นเท่านั้น

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนอะไหล่ (รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งและชุดขับขี่)

อะไหล่บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดแท้ที่จำหน่ายและ/หรือติดตั้งโดยผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการ จะได้การรับประกันเป็นเวลา 24 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดระยะเวลารับประกันเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการตามสิทธิ์ประกัน ยกเว้นหมวกนิรภัย บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จ

+ ศึกษาเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner